Selecteer een pagina

Contactinformatie

U kunt ons een e-mail sturen met het formulier op deze pagina.
Natuurlijk kunt u ook per post contact met ons opnemen.
Het secretariaat is te bereiken op de volgende adressen:

Secretariaat SBB Twente
Coba Kellingstraat 39
7558 ZC  HENGELO

SBB Twente
Beltmolen 29
7587 RL  DE LUTTE

E-mailformulier

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Door ons een bericht te sturen, komen wij in het bezit van uw naam en e-mailadres. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vereist dat u ons expliciet toestemming geeft die gegevens op te slaan en te gebruiken voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, namelijk het kunnen antwoorden op uw vraag/opmerking.

  Klachtenreglement SBB Twente

   

  Artikel 1

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Stichting Stichting Beheer en Bewind Twente
  • Bestuur Het bevoegd gezag van de Stichting
  • Bewindvoerder Bestuurslid die namens de Stichting als bewindvoerder optreedt ten behoeve van de cliënt
  • Cliënt Een onder bewind gestelde bij wie de Stichting tot bewindvoerder is benoemd of diegene met wie de Stichting een overeenkomst heeft gesloten
  • Klacht Een schriftelijk ter kennis van de Stichting gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de Stichting door of namens de cliënt.

  Artikel 2

  Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de Stichting. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.
  Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats.
  Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:

  De naam en het adres van de cliënt/klager.
  Datum van indiening klacht.
  Een omschrijving van het gedrag en/of genomen maatregel waartegen de klacht is gericht  alsmede de datum waarop dit heeft plaatsgevonden.

  Een klacht kan op de volgende wijze worden ingediend:
  middels een brief bij SBB Twente, p/a Beltmolen 29, 7587 RL  De Lutte. Via e-mail knop op de website: www.sbb-twente.nl.

  Artikel 3

  Een klacht dient bij het bestuur te worden ingediend. Deze stelt een onderzoek in en hoort de cliënt/klager. Het bestuur tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. De cliënt krijgt schriftelijk bericht wanneer bemiddeling gelukt is.

  Artikel 4

  De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door het bestuur. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de klacht behandeld wordt met inachtneming van het volgende:

  • Het bestuur hoort de cliënt/klager
  • Indien het bestuur de klacht als niet ontvankelijk of ongegrond verklaart wordt dat schriftelijk meegedeeld aan de cliënt/klager.
  • Het bestuur lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt/klager.
  • Het bestuur gaat na of het gedrag waarover is geklaagd: In strijd is met de wet of een voor de Stichting geldende regeling. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de Stichting zich heeft verbonden. Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

  Indien binnen zes weken na indiening van de klacht er in de ogen van de cliënt/klager geen sprake is van een bevredigende oplossing wordt door het bestuur van de Stichting een extern bureau ingeschakeld waarmee de Stichting een samenwerkingsorganisatie onderhoudt.

  Artikel 5

  vervallen

  Artikel 6

  Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als: De cliënt/klager zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht wendt tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter. Het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. De klacht anoniem is

  Artikel 7

  Geheimhouding
  Eenieder die bij een behandeling van een klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.

  Artikel 8

  Archivering
  De secretaris van de Stichting archiveert de afgehandelde klachten en rapporteert daarover aan het bestuur van de Stichting. Bedoelde rapportage kan deel uitmaken van het jaarverslag van de Stichting.

  Artikel 9

  Werking en bekendmaking
  Deze bezwaar- en klachtenprocedure treedt in werking voor alle klachten welke zijn ontstaan of zullen ontstaan na 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

  De klachtenprocedure wordt gepubliceerd op de website van de Stichting zijnde www.sbb-twente.nl

  Privacybeleid SBB Twente