Selecteer een pagina

SBB Twente

SBB is een stichting met een ideëel doel in het kader van bewindvoering. Uitgangspunt voor SBB is het realiseren van een goed financieel beheer voor haar cliënten zodanig dat zij optimaal hun gelden kunnen benutten en blijven beschikken over een gezonde financiële basis.
Het bestuur bestaat uit mensen die deskundig zijn op financieel, juridisch en sociaal gebied. Bestuursleden van SBB zijn onbezoldigd.

Historie

De Stichting Beheer en Bewind Twente is voortgekomen uit de Stichting Bewindvoering De Losserhof. De Losserhof te Losser was een instelling voor opvang en verzorging van mensen met een verstandelijke beperking.

Onze dienstverlening

De dienstverlening van SBB Twente bestaat uit het op zich nemen van de taak van bewindvoerder, na benoeming door de kantonrechter, overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. De Stichting verzorgt de aanvraag van bewindvoering ten behoeve van belanghebbende.

De kosten

SBB verleent haar diensten zonder winstoogmerk. De te maken onkosten moeten echter wel vergoed worden.
De kosten die SBB Twente voor zijn diensten in rekening brengt liggen onder het niveau van de wettelijke norm.

Aanvraag

Voor bewindvoering voor een familielid of iemand uit uw directe omgeving kunt u kontact met ons opnemen.
Ook als u niet zelf (meer) de financiën wilt beheren van belanghebbende of de financiële belangen van belanghebbende niet meer in voldoende mate kunt behartigen.

Stichting Beheer en Bewind Twente (SBB Twente)

In Nederland wordt van elke persoon die 18 jaar of ouder is, verwacht dat hij of zij zijn eigen financiële belangen behartigt. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Mensen kunnen door ziekte, ouderdom of ernstige beperkingen zodanig getroffen zijn dat het behartigen van eigen financiële belangen onoverkomelijke problemen oplevert.

Natuurlijk kan het beheer van de financiën gedaan worden door anderen. Dat kan iemand uit de familie zijn of van de zorginstelling waar betrokkene verblijft. Soms wil of kan de familie het beheer van de financiën niet zelf doen. Soms leidt het tot onenigheid in de familie of met de zorginstelling. In die situaties wordt vaak gekozen voor een onafhankelijke instelling die als bewindvoerder kan optreden ten dienste van de persoon die dan onder bewind gesteld wordt.

Iemand onder bewind stellen gebeurt door de kantonrechter en daartoe moet bij het kantongerecht in de regio waar betrokkene woont een verzoek ingediend worden. SBB Twente is een onafhankelijke instelling en kan door de kantonrechter benoemd worden als bewindvoerder. Meer informatie over beschermingsmaatregelen leest u onder Beschermingsmaatregelen.

Onze dienstverlening

De dienstverlening van SBB-Twente bestaat uit het op zich nemen van de taak van bewindvoerder – na benoeming door de kantonrechter – overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.
De Stichting verzorgt de aanvraag van bewindvoering ten behoeve van belanghebbende, inventariseert zijn/haar bezittingen en beheert deze op een zodanige wijze dat haar cliënten optimaal hun bezittingen en gelden kunnen benutten en blijven beschikken over een gezonde financiële basis
Naast het beheer van financiën verzorgt SBB de aanvraag bij de kantonrechter van bewindvoering en mentorschap, eventuele wijziging van bewindvoering en mentorschap en omzetting van curatele in bewindvoering en mentorschap.

Doelgroep
Stichting Beheer en Bewind Twente rekent tot haar doelgroep die mensen uit de regio Twente die vanwege een verstandelijke beperking niet voldoende in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Bij voorkeur hebben deze mensen een zorgovereenkomst met een van de regionale instellingen die hen zorg en ondersteuning bieden.
Verantwoording
SBB is verplicht jaarlijks voor elke cliënt die bij SBB onder bewind staat, verantwoording af te leggen bij de kantonrechter.

Gevolgen financieel beheer
Zodra SBB door de kantonrechter benoemd is tot bewindvoerder, kan de cliënt niet meer alleen beschikken over zijn gelden. De verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn gelden ligt dan bij SBB.

Privacy en controle
Wie het beheer over geld en vermogen uit handen geeft, moet dat in het volste vertrouwen kunnen doen. Dat kan bij SBB Twente
SBB wordt gecontroleerd door de kantonrechter en door een registeraccountant.

SBB Twente legt elk jaar bij de kantonrechter rekening en verantwoording af over het gevoerde beheer van de financiën van onze cliënten. Tevens wordt jaarlijks de bedrijfsvoering van de stichting gecontroleerd door zowel de branchevereniging VeWeVe als door het justitieel kwaliteitsbureau CBM.

Er worden geen gegevens van cliënten aan derden verstrekt behalve wanneer SBB daartoe volgens de wet verplicht is (bijvoorbeeld verantwoording afleggen aan de kantonrechter).
SBB houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Klachtenregeling
Wij hebben een klachtenregeling waar u een beroep op kunt doen als u niet tevreden bent over de dienstverlening door de SBB Twente. Hoe u dat doet leest u in het ‘Klachtenreglement SBB Twente’.

Kosten dienstverlening

SBB verleent haar diensten zonder winstoogmerk. De te maken onkosten moeten echter wel vergoed worden.
De kosten die SBB Twente voor haar diensten in rekening brengt liggen onder het niveau van de tarieven als aangeven in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, vastgesteld door de Rijksoverheid.

Aanvragen dienstverlening

Overweegt u bewindvoering voor een familielid of iemand uit uw directe omgeving, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen als u niet meer zelf de financiën wilt beheren van een belanghebbende of de financiële belangen van een belanghebbende niet meer in voldoende mate kunt behartigen.

Voor meer informatie of oriëntatie kunt u gebruik maken van het e-mailformulier op deze site.

Ga naar de contactpagina

Het bestuur neemt een beslissing op de aanvraag.

Belangrijke voorwaarden

N

de belanghebbende is woonachtig in Twente;

N
de belanghebbende heeft geen zodanige schulden dat schuldsanering vereist is;
N

de belanghebbende heeft een persoonlijk begeleider vanuit de instelling;

N

bij belanghebbende is geen sprake van een complexe problematiek (bijv. schulden, verslaving e.d.);

N

belanghebbende ontvangt 24-uurs zorg.

Beschermingsmaatregelen

Deze beschermingsmaatregel betreft zowel de materiële belangen ( geld en goederen), als de immateriële belangen ( wonen, welzijn en gezondheid) van de onder curatele gestelde. Curatele is de meest ingrijpende beschermingsmaatregel, waarbij betrokkene juridisch handelingsonbekwaam verklaard wordt. Hierdoor kan betrokkene geen zelfstandige besluiten meer nemen.

Bewindvoering heeft uitsluitend betrekking op materiële belangen van degene die onder bewind gesteld is.
De betrokken persoon mag niet meer zelfstandig beslissen over eigen goederen (financiën, andere materiële belangen) die onder bewind staan. De door de kantonrechter benoemde bewindvoerder beslist zoveel mogelijk met de betrokkene over de onder bewind gestelde goederen. Bewindvoering tast de handelingsbekwaamheid van betrokkene niet aan.

Mentorschap betreft uitsluitend dié persoonlijke belangen die niet vallen onder geld en goederen.
Betrokkene kan zelf zijn materiële belangen blijven behartigen tenzij betrokkene ook onder bewind gesteld is.
Degene voor wie door de rechter een mentor benoemd is, kan niet meer zelfstandig beslissen over zijn belangen in het kader van verpleging, behandeling, verzorging. De mentor neemt daarover zoveel mogelijk samen met betrokkene een beslissing. Mentorschap tast de handelingsbekwaamheid van betrokkene niet aan.

Op de vorige tabjes staat een korte schets van de beschermingsmaatregelen. Als u meer achtergrondinformatie wilt, kunt u de volgende links volgen:

Bij de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl
U kunt ook de brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap‘ bestellen via de link

Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) met betrekking tot meerderjarigenbewind, mentorschap en curatele vindt u onder deze link: http://www.rechtspraak.nl
Formulieren curatele, bewind, mentorschap zie: http://www.rechtspraak.nl

Burgerlijk Wetboek: http://wetten.overheid.nl.
De beschermingsmaatregelen staan in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 1 kunt u op de pagina verder openklappen. Curatele zie Titel 16, art. 378 t/m 391; Bewindvoering zie Titel 19, art. 431 t/m 449; Mentorschap zie Titel 20, art. 450 t/m 462)

N.B.: Een aanvraag voor curatele, bewind en/of mentorschap moet ingediend worden bij het kantongerecht in de regio waarin degene woont voor wie de maatregel aangevraagd wordt. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden.

Korte historie

De Stichting Beheer en Bewind Twente is voortgekomen uit de Stichting Bewindvoering De Losserhof. De Losserhof te Losser was een instelling voor opvang en verzorging van mensen met een verstandelijke beperking.
De Stichting Bewindvoering is in 1988 opgericht vanuit de familievereniging van de Losserhof met als taak de bewindvoering op zich te nemen voor die bewoners van De Losserhof die daarvoor in aanmerking wensten te komen.

Vanaf januari 2001 heeft de Stichting Bewindvoering haar diensten uitgebreid naar bewoners van ’t Bouwhuis die daarvan gebruik wensten te maken. Vanaf die datum zijn De Losserhof, ’t Bouwhuis en de Colckhof opgegaan in een nieuwe regionale instelling voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

De Stichting Beheer en Bewind de Twentse Zorgcentra (opvolger van de Stichting Bewindvoering) heeft zich in de periode 2006 /2008 geheel vrij- en onafhankelijk gemaakt van De Twentse Zorgcentra.
Tevens is in het voorjaar van 2008 besloten de dienstverlening ook open te stellen voor cliënten van diverse instellingen in de regio Twente.

Om die onafhankelijkheid te benadrukken is de naam van de stichting veranderd in Stichting Beheer en Bewind Twente.